چاقو خوردن استاد دانشگاه توسط دو بسیجی در نجف آباد

یک استاد زبان تخصصی رشته حسابداری در دانشگاه نجف آباد اصفهان به نام دکترحسینی مورد حمله با ضربات چاقو توسط دو بسیجی چفیه پوش قرار گرفت و روانه بیمارستان شد.
گزارشهای رسیده حاکی است که یکی از دو مهاجم که هردو عضو بسیج دانشگاه هستند؛ از درس پایان ترم خود نمره قبولی نگرفته بود و با آوردن یک نامه تأیید شده از ریاست دانشگاه خواهان گرفتن نمره قبولی بود که دکتر حسینی از این کار خودداری کرده بود.
 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...