چهارشنبه سوری قیام افرینان در شهرهای مختلف -فیلم

جهارشنبه سوری امسال را در حالی جشن گرفتیم که مشعل ازادی ، دست به دست نسلها از 40سال پیش راه افتاده و اکنون به دستان قیام افرینان فروزان و شکوهمند است

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...