کاظم مصطفوی – غزل کوچه بیدلی

 hamidغزل کوچه بیدلی

برای بیدل شیردلان, برای مسعود

با پچپچه ای که در سکوت می میرد شروع می کنم

سلام ای تاریک!

سلام ای خلوت!

سلام ای کوچه بیدلی!

مرا به بی انتهائی

و وسعت دلتنگی ات ببخش

و بگذر

از فراموشکاری های مردی

که هیچ به یاد ندارد

الّا عطر گل سرخ

در شب دیدار

و نامی که گم نمی شود در زمان بی رحم.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...