کمیساریای عالی پناهندگان و یومانی درباره ساکنان لیبرتی و ۷گروگان ربوده شده از اشرف فراخوان داد

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد و یونامی در فراخوان مشترکی از مقامات عراق خواستند محل گروگانها را مشخص کنند و سلامتی آنها را تضمین کنند.در این فراخوان مشترک تأکید شده است گروگانها باید در برابر هر گونه بازگرداندن اجباری حفاظت شوند.

کمیساریا و یونامی در این فراخوان نگرانی عمیق خود را در مورد «سرنوشت ۷فرد مفقود شده که سابقاً د ر اشرف بودند و در اول سپتامبر ناپدید شده اند» ابراز می کنند. آنها دولت عراق را فراخواندند تا دست به همه اقدامات ممکن بزند تا سلامی ساکنان تضمین شود.

متن اطلاعیه کمیسیاری عالی پناهندگان ملل متحد ـ ژنو ـ به تاریخ ۱۹نوامبر ۲۰۱۳ (۲۸آبان ۱۳۹۲) از این قرار است:

آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد دولتها را به تشدید تلاشها برای انتقال ساکنان پیشین اشرف فرا می خواند. از زمان حمله اول سپتامبر ۲۰۱۳ علیه اشرف که طی آن ۵۲تن از ساکنان کشته شدند، پیشرفت کمی در انتقال مابقی ساکنان به کشورهای دیگر به عمل آمده است.

کمیساریا کلیه کشورهای عضو را تشویق می کند به تلاشهای بین المللی بپیوندند و ساکنان را بپذیرند و یک راه حل درازمدت عرضه کنند.

کمیساریا و یونامی همچنین دولت عراق را فرا می خوانند که دست به همهٴ اقد امات ممکن بزند تا سلامتی ساکنان تضمین شود. کمیساریا و یونامی در مورد سرنوشت ۷فرد مفقود شده که ساکن اشرف بودند و از اول سپتامبر ناپدید شده اند عمیقاً نگرانند و از مقامات عراق می خواهند محل آنها را مشخص کنند، سلامتی آنها را تضمین کنند و آنها باید در برابر هر گونه بازگرداندن اجباری به ایران حفاظت شوند.
کمیساریا تا کنون در سه سال گذشته توانسته است در مجموع ۳۰۰تن از ساکنان را به کشورهای دیگر منتقل کند.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...