کنگره سوسیال دموکراتها استفان لوون را رسما به عنوان رهبر حزب انتخاب کرد

lovfenدر کنگرەی حزب سوسیال دموکرات بعدازظهر امروز ، استفان لوون را رسما بە عنوان رهبر حزب انتخابکرد. کنگره حزب از دیروز در یوتەبوری تشکیل شد

استفان اوون از ۲۷ ژانویه ۲۰۱۲ از طرف شورای اجرائی حزب به رهبری برگزیده شده بود ولی بر اساس اساسنامه حزب برای اینکه رهبری را بطور واقعی در دست بگیرد باید از طرف گنگره انتخاب شود.

لوون اولین رهبر سازمان کارگری سوئد(LO) است که به سمت رهبری این حزب انتخاب میشود.

وی در سخنرانی خود در مورد برنامه اینده سوسیالدموکراها گفت که اگر در انتخابات اینده پیروز شود بعضی از مالیتها را افزایش خوهد داد و میزان کمکهای رفاه اجتماعی را بالا خواهد برد. او همچنین گفت که سوسیال دموکراتها تلاش خواهند کرد تا سطح بیکاری را به حد اقل ممکن و تا ۴٫۵ % پائین بیاورند.

 

او در سخنرانی خود از جملەا موافقت حزب را با درخواست سازمان جوانان سوسیال‌دموکرات (SSU) و اتحادیەی سراسری کارگران (LO) مبنی بر حق جوانان بە داشتن کار و تحصیل پس مدت نود روز ـ موسوم بە  تضمین جوانان (ungdomsgaranti) اعلام داشت.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...