کیهان وسوزش خامنه ای ازرفتن زنان به ورزشگاه

کیهان زنان ایرانی را با دو عنوان «راهیان آزادگی» و «قربانیان آزادی» خطاب کرده است

چرا بخشی از حاکمیت باید در مقابل درخواست‌های معقول و منطقی مردم مقاومت کند؟! ماموریت کیهان علیه زنان ایرانی چیست؟

امروز روزنامه کیهان، با چاپ عکسی از مقایسه میان حضور زنان در ورزشگاه با حضور زنان در راهپیمایی اربعین حسینی با عنوان «قربانیان آزادی»، «راهیان آزادگی» اختصاص داد که نشان دهنده خشم و عصبانیت خامنه ای از رفتن زنان به ورزشگاه در ایام اربعین است.

تودهنی که زنان ایران به دهن خامنه ای زدند انهم در ایام اربعین. به قول معروف باش تا صبح دولتت بدمد.افتاب نیوز