گزارش تصویری از تظاهرات بر علیه اسید پاشی ها در دانشگاه امیر کبیر تهران

روز گذشته – شنبه 3 آبان 1393 – صدها تن از دانشجویان دانشگاه امیر کبیر در تهران بر علیه اسید پاشی های حکومتی طی هفته های گذشته در شهرهای مختلف ایران، دست به تظاهرات و تجمعی اعتراضی زدند.

امیر کبیر

در این حرکت اعتراضی، تظاهر کنندگان پلاکاردهایی حاوی شعارهای اعتراضی بر علیه اسید پاشی های حکومتی بود، را در دستان خودن حمل می کردند.

امیر کبیر3

بر روی این پلاکاردها از جمله نوشته شده بود: اسید پاشان مخل امنیت اند، نه زنان ایران…..جنایات اصفهان نتیجه طرح حمایت از آمارین به معروف…

امیر کبیر2

امیر کبیر4