گزارش خبری از برنامه روز جهانی کارگر در سالن معتمدی در جنوب تهران

برنامه ازساعت ۸۳۰ درسالن معتمدی در جنوب تهران شروع شد . کارگران از تهران و شهرستان ها و همچنین دانشجویانی که مربوط  به خانه کارگر بودند دراین برنامه حاضر شده بودند که این ها هم از شهرهای مختلف و تهران بودند.شاهدین عینی جمعیت را ازسه تا ۶ هزار نقل کرده اند .


(البته با جمعیتی که دربیرون ایستاده بود چون گنجایش سالن به طور معمول ۳تا ۴ هزار نفر است). ابتدا صادقی معاون خانه کارگر رژیم و بعد از او کمالی وزیر کار دوره رفسنجانی  و سپس محجوب صحبت کردند . سخنرانی حول تورم موجود ، گرانی ، فساد دولتی و کمبود دستمزدها و معضلات کارگری مثل قراردادی بودن و مشکل بازنشسته ها ، حقوق های معوقه بود که تم اعتراضی به دولت داشت. هنگام سخنرانی در نقاطی کارگران به صورت چندنفره بلند شده و با صدای بلند اعتراضاتی می کردند ولی به دلیل سروصدای زیاد صدایشان به جایی نمی رسید .
این اعتراضات بحدی بود که محجوب مجبورشد بگوید هرکس نکته ای و حرفی دارد بنویسد تا من دنبال کنم .همچنین دریک جایی سوت زیادی تعداد زیادی از جمعیت شروع شد و کف زدند و اعتراض خودشان را به صحبت های محجوب بیان کردند . با عبارت روبرو آماده باش بقیه را هم وادار به این کار کردند و عملاً  تمسخر میکردند . بعضاً با کاغذ هواپیما درست میکردند و درسالن پرت میکردند .
درحین سخنرانی محجوب عده زیادی از کارگران در اعتراض به این که صحبت هایش نرم بود بیرون آمدند .
شعارها وپلاکاردها
این مضامین اغلب در پلاکاردها بود
عدالت عدالت شرمندگی خجالت
ما زیر فقر هستیم
کارگر زیر خط فقراست چکار کند
با این حقوق کم آیا دانشجویانمان را از دانشگاه ها بیرون بکشیم ؟
بعضا درشعار با اشاره ضمنی به سال حماسه اقتصادی رژیم را مسخره می کردند
با این که سخنرانان برنامه عمدتاً دستچین شده بودند اما نیروی انتظامی زیادی چیده بودند. درعین حال تعداد انبوهی هم نیروی سرکوب را در پارک آماده نگه داشته بودند که واکنش سریع برعلیه این بود که اگر اعتراضی شد بتوانند وارد شوند. خانه کارگر تمام تلاشش این بود که جلسه سریعتر  تمام شود چون می ترسیدند کنترل ازدست شان در برود .برنامه در ساعت ۱۱۰۰ – ۱۱۳۰ به اتمام رسید. قابل توجه این که نیروی نزدیک را به محل دیگری در خانه کارگر مرکزی جمع کردند که می گفتند کنگره خانه کارگراست و دراین جلسه قرارشان این است که دبیرکل خانه کارگر را انتخاب کنند البته برای خودشان واضح است که این فرد همان محجوب خواهد بود .

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...