گزارش سالانه نقض حقوق بشر وزارت امور خارجه آمریکا به شکل مشروحی به شرایط ایران پرداخت

حقوق بشردر گزارش نقض حقوق بشر در ایران که از سوی وزارت امور خارجه آمریکا منتشر شده است به نقض آزادی اينترنت، نقض آزادی تجمع، نقض آزادی دانشگاهيان و فعاليتهای علمی و فرهنگی دانشجويان و اساتيد، بازداشت، اعمال خشونت و آزارهای بی مورد، دستگيری مدافعان حقوق بشر و روزنامه نگار ان کرد در مهاباد، اعمال محدوديت فعاليت و تجمع دراويش گنابادی و محدوديت شديد فعاليت انجمنهای غيردولتي، اشاره شده است.

در این گزارش  همچنين به اعمال شکنجه و تجاوز هنگام حبس، قاچاق انسان، سوء استفاده اجتماعی از شماری از شهروندان، پايمال شدن حقوق زنان… ضديت با تعليم زبان اقليتهای قومی، روند دادرسی نامنصفانه اقليتهای قومی، دينی و جنسی، اعمال تبعيض در حقوق کارگران از جمله حق تجمع و اعتصاب، فقدان برخورد جدی با کارفرمايان، کودکان کار و کودکان خيابانی، عدم برخورداری اغلب کارگران سرپرست خانوار از درآمد کافی برای گذران معيشت، نیز اشاره شده است.

این گزارش به تاریخچه ای از شیوه شکل گیری نظام تئوکراتیک حاکم بر ایران پرداخته و  به سبک و شکل  اداره کشور تحت نظام جمهوری اسلامی، ساختار ولایت فقیه، و مقدمه ای در شرح قانون اساسی جمهوری اسلامی، پرداخته و در پی آن، به نمونه هایی از موارد تبعیض و نقض موازین حقوق بشر همجنسگرایان، آزادی فعالیت سیاسی، مطبوعاتی طی سال اخیر (سال ۲۰۱۳ میلادی) اشاره شده است.

در این گزارش همچنین به اعدام زندانیان سیاسی از جمله جعفر کاظمی و محمد علی حاج آقایی که به جرم فعالیت برای سازمان مجاهدین خلق ایران دستگیر شده بودند، اشاره شده است.