گزارش سالانه نقض حقوق بشر وزارت امور خارجه آمریکا به شکل مشروحی به شرایط ایران پرداخت

حقوق بشردر گزارش نقض حقوق بشر در ایران که از سوی وزارت امور خارجه آمریکا منتشر شده است به نقض آزادی اینترنت، نقض آزادی تجمع، نقض آزادی دانشگاهیان و فعالیتهای علمی و فرهنگی دانشجویان و اساتید، بازداشت، اعمال خشونت و آزارهای بی مورد، دستگیری مدافعان حقوق بشر و روزنامه نگار ان کرد در مهاباد، اعمال محدودیت فعالیت و تجمع دراویش گنابادی و محدودیت شدید فعالیت انجمنهای غیردولتی، اشاره شده است.

در این گزارش  همچنین به اعمال شکنجه و تجاوز هنگام حبس، قاچاق انسان، سوء استفاده اجتماعی از شماری از شهروندان، پایمال شدن حقوق زنان… ضدیت با تعلیم زبان اقلیتهای قومی، روند دادرسی نامنصفانه اقلیتهای قومی، دینی و جنسی، اعمال تبعیض در حقوق کارگران از جمله حق تجمع و اعتصاب، فقدان برخورد جدی با کارفرمایان، کودکان کار و کودکان خیابانی، عدم برخورداری اغلب کارگران سرپرست خانوار از درآمد کافی برای گذران معیشت، نیز اشاره شده است.

این گزارش به تاریخچه ای از شیوه شکل گیری نظام تئوکراتیک حاکم بر ایران پرداخته و  به سبک و شکل  اداره کشور تحت نظام جمهوری اسلامی، ساختار ولایت فقیه، و مقدمه ای در شرح قانون اساسی جمهوری اسلامی، پرداخته و در پی آن، به نمونه هایی از موارد تبعیض و نقض موازین حقوق بشر همجنسگرایان، آزادی فعالیت سیاسی، مطبوعاتی طی سال اخیر (سال ۲۰۱۳ میلادی) اشاره شده است.

در این گزارش همچنین به اعدام زندانیان سیاسی از جمله جعفر کاظمی و محمد علی حاج آقایی که به جرم فعالیت برای سازمان مجاهدین خلق ایران دستگیر شده بودند، اشاره شده است.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...