گودرز: « توتالچای » . . .

توتال ای با وفای با مروّت
تو ای مشتاق نفت و گاز و ثروت

بیا بار دگر ای غول خوشنام
به بازار و حراجی ولایت

بکن با ما در این دوران تعامل
بسا خیرات دارد از برایت

قدم بگذار بر «پارس جنوبی»
فتاده فرش قرمز زیر پایت

بُوَد دریای نفت و گاز ارزان
برای جلب تو باشد کفایت

نیابی خوشتر از بازار عظما
مکانی در جهان بهر تجارت

از این برجام چون آبی نشد گرم
توتال، حالا تو هستی راه و فرصت

که آیی سوی ما راهی گشایی
از این تحریم تلخ بی مروّت

مترس از تیغ تحریم و جریمه
سپر گردد جلوی آن ولایت

اگر گشتی جریمه یک زمانی
کنیم جبران آن را با ضمانت

بپردازیم ما تا سِنت آخر
ز چاه نفت وگاز بی نهایت

«توتالچای» هم اگر باشد غمی نیست
هدف باشد فقط جلب رضایت

بدادیم ما بسا افزونتر از این
ز بیت المال و از اموال ملت

کنون با اقتصاد ور شکسته
پذیرایت شویم با هرفضاحت
. . .
ولیکن با حراج اندر توتالچای
ز نفت و گاز به هر نام و روایت

ندارد مقصدی جز سرنگونی
نظام منحط جهل و جنایت
گودرز
2017 07 17

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...