۱۱زندانی در قزلحصار کرج به طور جمعی اعدام شدند

رژیم آخوندی حاکم بر ایران بار دیگر دی یک اقدام سعبانه ، ۱۱زندانی از جمله یک زن را در زندان قزلحصار کرج بدار آویخت.

روز گذشته و قبل از اعدام جنایتکارانه ۱۱زندانی، بیش از ۱۰۰۰ تن از زندانیان  در اعتراض به این حکم جنایتکارانه  اعتصاب غذا کردند.  پس از این اقدام ، نیروهای گارد ویژه  به سلولهای زندانیان قزلحصار  یورش بردند و وسایل شخصی زندانیان  را تخریب و یا با خود بردند. هم چنین از غروب روز گذشته، نیروهای گارد ویژه در برجکهای زندان با تک تیرانداز و تیربار مستقر شدند  و تعدادی نیروی کمکی نیز به زندان گسیل کردند.

از طرف دیگر خانواده های زندانیان تمام روز در مقابل زندان قزل حصار کرج تجمع کرده بودند و خواستار متوقف کردن اعدام این ۱۱ نفر و سایر زندانیان محکوم به اعدام شدند. حکم اکثر این زندانیان توسط آخوند دژخیم محمد مقیسه رئیس شعبه ۲۸ دادگاه ارتجاع  تهران صادر شده است.  روز چهارشنبه ۲۹ آبانماه یکی از دژخیمان  به نام عموزاده به  یکی از زندانیانی که امروز  اعدام شد گفته بود:  بعد از مذاکرات گروه ۵+۱ همه شما را اعدام خواهیم کرد.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...