۱۶ اذر – اعتراضات دانشجوئی در دانشگاه ملی

daneshgah meli

دانشگاه ملی

گزارشهای دریافتی خبر ازاعتراضات گسترده به مناسبت همزمان باسخنرانی روحانی میدهند.

بنا بر این گزارشها دانشجویان شعار میدادند: ”دانشجو می میرد ذلت نمی پذیرد”، ”زندانی سیاسی آزاد باید گردد”، ”بسیجی حیا کن دانشگاه رو رها کن”، ”بسیجی دروغگو، کارت دانشجویی ات کو”، ”دانشجوی سهمیه همینه همینه”.
همچنین دانشجویان ترانه یار دبستانی را میخواندند.

این گزارش میافزاید تعدادی از دانشجویان دختر دراعتراض به فضای امنیتی این دانشگاه در برابر روحانی پلاکاردی را به دست گرفته بودند که نوشته بود : ”شما حقوقدان هستید نه سرهنگ، فضای امنیتی باید شکسته شود”، ”آقای روحانی، دانشجو علاوه بر گوش، زبان هم دارد”

گزارشها توضیح میدهند: قبل از شروع شخنرانی روحانی فضای دانشگاه از بسیجی ها پر شده بود و از آوردن موبایل به داخل سالن سخنرانی ممانعت می شود و ردیف های بیشتر توسط بسیجی ها پر شده بود.

دانشجویان در دانشگاه ملی روحانی را با سؤالات مختلف پیرامون کارنامه صد روزه اش بخصوص در زمینه سیاست خارجی و همچنین وضعیت دانشگاهها سؤال پیچ کردند.موضع روحانی در برابر سؤالات بسیار پایین است و تلاش می کند پاسخهایی به سؤالات بدهد که تنشی در جلسه پیش نیایدبسیجی ها در دهن کجی شان به روحانی شعار مرگ برآمریکا سر دادند و او را به سخره گرفتنددرمقابل روحانی خطاب به آنها که کماکان شعار مرگ بر آمریکا میدادند گفت شما دیدید که چه کسانی و چه کشور هایی از رابطه ما و آمریکا متضرر شدند. بسیجی ها درقبال این صحبت روحانی شروع به سوت زدن و مخالفت با صحبت او کردند.

در جریان سخنرانی روحانی همزمان با گزارش تصویری فعالیت صد روزه ای که پخش شد دانشجویان حاضر درجلسه سرود یاردبستانی سر دادند.

بنا بر گزارشات دریافتی دانشجویانی که در بیرون محل سخنرانی آخوند روحانی تجمع کرده بودند شعار «مرگ بر دیکتاتور» و «دیکتاتور واقعی بازداشت باید گردد» سر دادند.

teribonدانشجویان همچنین با مزدوران بسیجی درگیر شدند. دانشجویان پلاکاردهای تبلیغاتی بسیجیان را از هم دریدند و شعار می دادند: ”دانشجو می میرد ذلت نمی پذیرد“ ، ”زندانی سیاسی آزاد باید گردد“ ، ”بسیجی حیا کن دانشگاه رو رها کن“ ، ”بسیجی دروغگو، کارت دانشجویی ات کو“ ، ”دانشجوی سهمیه همینه همینه“.

این گزارشها همچنین افزاه میکنند که درگیری دانشجویان با مزدوران بسیجی تا ساعتها پس از ترک دانشگاه توسط روحانی ادامه داشت.

در هنگام سخنرانی آخوند روحانی نیز دانشجویان شعار «زندانی سیاسی آزاد باید گردد» را فریاد زدند و با بلند کردن دست نوشته هایی، خشم و اعتراض خود را نسبت به آخوند روحانی نشان دادند.
بر روی یکی از دست نوشته هایی که دختران دانشجو هنگام سخنرانی آخوند روحانی بر بالای دست بلند کردند نوشته شده است: «تریبون آزاد دانشجو کجاست؟ ما رئیس جمهور ندیده نیستیم».

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...