۶۰ درصد بیماران آی سی یو دچار سوءتغذیه هستند

عضو هیات علمی دانشکده علوم تغذیه، گفت: ۶۰ درصد بیماران آی سی یو دچار سوءغذیه هستند، چرا که دریافت غذایی خوبی ندارند.

به نوشته بهار نیوز، شریعت پناهی، افزود: وقتی بیماری با سوء تغذیه در آی سی یو بستری می شود نسبت به بیماری که سوء تغذیه ندارد، با وضعین دشواری مواجهه می شود.وی ادامه داد: سوء تغذیه متابولیسم بدن را تحت تاثیر قرار می دهد. به طوری که دوران بستری بیمار طولانی می شود و منجر به عفونت زخم، عفونت خون، عفونت ادراری، نارسایی ارگان های بدن و … می شود.عضو هیات علمی دانشکده علوم تغذیه، افزود: عوارض و مرگ و میر در افرادی که دچار سوء تغذیه هستند، بیشتر از افرادی است که سوء تغذیه ندارند و این افراد را باید بیشتر غربال کنیم