۹۸ میلیارد دلار سرمایه در ۹ سال از کشور فرار کرد

مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی رژیم در تهران در توییتر خود نوشت: «در مجموع ۹ سال معادل ۹۸.۴ میلیارد دلار و به طور متوسط سالیانه ۱۱ میلیارد دلار سرمایه در هر سال، از اقتصاد ایران خارج شده. تنها در سال ۹۶، خالص حساب سرمایه بیش از ۱۹ میلیارد دلار منفی شده است.»