29 اسفند سالروز ملی کردن صنعت نفت، بدست مصدق کبیرمبارک باد

جنبش ملی شدن صنعت نفت در 29اسفند 1329به رهبری دکتر محمد مصدق و با تصویب قانون ملی شدن نفت به اوج خود رسید و با کودتای 28مرداد 1332 پایان یافت.