خبرگزاری فرانسه: شرکت هزاران نفر در تظاهرات رژیم

 خبرگزاری فرانسه در بازتاب راهپیمایی رژیم  در تهران،  شرکت‌کنندگان در این راهپیمایی را «هزاران نفر» عنوان کرد.

خبرگزاری فرانسه در گزارش خود به نصب نمادهای موشکی در مسیر راهپیمایی اشاره کرده و آن را نشانه سرکشی ایران در دوران تشدید تنش‌ها با واشنگتن دانسته است. فارس