فعالیتها

ادامه هبستگی ایرانیان مقیم سوئد با مردم ایران

ادامه هبستگی ایرانیان مقیم سوئد با مردم ایران

فعالیتها خرداد ۲۰, ۱۳۹۸ ساعت ۰۰:۲۳

روز شنبه، 8 ژوئن، هواداران شورای ملی مقاومت و مجاهدین خلق در سوئد به همراه ایرانیان آزاده ، بار دیگر همبستگی خود را با خواستهای مردم ایرانی برای یک ایران آزاد و دموکراتیک در آکسیونهای متعدد اعلام داشتند. شرکت کنندگان در شهرهای مالمو، یوتبوری، بوروس و استکهلم علاوه بر اعلامادامه

یوتبوری

گردهمآیی در حمایت از مردم ستمدیده ایران در سوئد

فعالیتها خرداد ۱۱, ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۱۶

امروز شنبه اول جولای، هواداران شورای ملی مقاومت و مجاهدین خلق به همراه دیگر ایرانیان آزاده در شهرهای به آکسیونهای خود درحمایت از خواستهای بر حق مردم ستمدیده ایران و قیام آنها برای آزادی و تغییر در ایران ادامه دادند. این گردهمائیها هر شنبه در شهرهای مختلف انجام میشود. درادامه

مالمو

ادامه آکسیون حمایتی از قیام مردم در سوئد

فعالیتها اردیبهشت ۲۲, ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۳۸

روز شنبه، 11 مای، هواداران شورای ملی مقامت و مجاهدین خلق ایران درشهرهای مختلف سوئد از جمله در شهرهای استکهلم و مالمو به آکسیونهای حمایت خود از مبارزات مردم ایرادامه دادند. شرکت کنندگان دراین آکسیونها ضمن محکومیت سرکوب رژیم خواستار آزادی همه دستگیرشدگان قیام شده و از کشور سوئد خواستارادامه

مالمو

آکسیون در حمایت از قیام مردم و آزادی دستیگرشدگان اعتراضات

فعالیتها اردیبهشت ۱۶, ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۲۹

روز شنبه ۱۴ اردیبهشت جعی از هواداران مقاومت در شهرهای مختلف سوئد، از جمله در استکهلم و مالمو، با برگزاری تظاهرات، ضمن حمایت از قیام مردم خواستار آزاد شدن معترضین دستگیر شده شدند. شرکت کنندگان همچنین با استقبال از لیست‌گذاری تروریستی سپاه پاسداران رژیم، خواستار جای دادن وزارت بدنام اطلاعاتادامه

آکسیون هواداران مقاومت در همبستگی با هموطنان سیلزده در شهرهای مختلف سوئد

آکسیون هواداران مقاومت در همبستگی با هموطنان سیلزده در شهرهای مختلف سوئد

فعالیتها اردیبهشت ۸, ۱۳۹۸ ساعت ۰۳:۱۰

در روز شنبه، 27 اپریل، هواداران مقاومت ایران در شهرهای مختلف سوئد در همبستگی با هوطنان سیلزده آکسونهای مختلفی را برگزار کردند. در شهر مالمو در جنوب سوئد هواداران ضمن همبستگی و حمایت از خواسته های مردم از اقدامهای رژیم ایران را در سرکوب و دستگیری امدادگران محکوم کرده وادامه

ادامه همبستگی ایرانیان آزاده با هموطنان سیلزده در شهرهای مختلف سوئد

ادامه همبستگی ایرانیان آزاده با هموطنان سیلزده در شهرهای مختلف سوئد

فعالیتها فروردین ۱۸, ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۳۲

روز شنبه 7 آپریل، در دوهفته متوالی،ایرانیان آزاده و حامیان مقاومت در شهرهای مختلف سوئد از جمله استکهلم، یوتبوری، بوروس و مالمو ، در همبستگی با هموطنان سیلزده و محکوم کردن نقش حکومت آخوندی و سپاه سرکوب در فاجعه سیل در ایران، تجمع های اعتراضی برگزار کردند. تنها چند روزادامه

همبستگی ایرانیان آزاده با هموطنان سیلزده در شهرهای مختلف سوئد

همبستگی ایرانیان آزاده با هموطنان سیلزده در شهرهای مختلف سوئد

اخبار, اعتراضات مردمی, فعالیتها فروردین ۱۲, ۱۳۹۸ ساعت ۰۱:۳۰

روز شنبه 30 مارس، ایرانیان آزاده و حامیان مقاومت در شهرهای مختلف سوئد از جمله استکهلم، یوتبوری، بوروس و مالمو ، در همبستگی با هموطنان سیلزده و محکوم کردن نقش حکومت آخوندی و سپاه سرکوب در فاجعه سیل در ایران، تجمع های اعتراضی برگزار کردند. اکنون با گذشت بیش ازادامه