دیدگاها

جمشید پیمان: چه دروغ زشتی!

جمشید پیمان: چه دروغ زشتی!

دیدگاها اکتبر 15, 2021 ساعت 12:32

کورش بزرگ فروغ چشم ما، آبروی تاریخ ما، و مایه‌ی سرفرازی ما!اما چه کنیم که در این زمانه، کالای دکّان فرصت طلبان و دشمنان تاریخو فرهنگ ما شده است! ابراهیم رئیسی آدم‌خوارهم کورش پرستی می‌کند! از همان لحظه ‌ی مرگتا همین لحظه که من با تو سخن می گویمجانش ازادامه

جمشید پیمان: بسیاری از کرده های بنی صدر مایه ی عبرت اند برای دل های عبرت بین!

جمشید پیمان: بسیاری از کرده های بنی صدر مایه ی عبرت اند برای دل های عبرت بین!

دیدگاها اکتبر 10, 2021 ساعت 16:12

ابوالحسن بنی صدر، نخستین رئیس جمهوری نظام آخوندی ، مُرد!بسیاری از کرده هایش مایه ی عبرت اند برای دل های عبرت بین! آنچه از او می شود آموخت و عبرت گرفت:یک ـــ بنی صدر به شدت خمینی دوست بود. خودش را فرزند خمینی می دانست؛ فرزند از پدر طرد شدهادامه

جمشید پیمان: چند نکته برای مهرگان و پیروزی کاوه، مردم و فریدون بر ضحّاک

جمشید پیمان: چند نکته برای مهرگان و پیروزی کاوه، مردم و فریدون بر ضحّاک

دیدگاها, فرهنگی اکتبر 10, 2021 ساعت 05:35

چند نکته برای مهرگان و پیروزی کاوه، مردم و فریدون بر ضحّاک: نکته‌ی‌نخست ــ «حقیقتِ مهرگان و ضحّاک و کاوه»:جنبش کاوه برابر ضحاک در خرداد آغاز شد و در مهرماه به پیروزی رسید. نتیجه می گیریم :پیش ستمگر کوتاه بیائی، فقط عمرش را دراز می کنی.بر او اگر بشوری، پنجادامه

جمشید پیمان: باغ آفت‌زده‌ات باز “گُل‌آباد” شود

جمشید پیمان: باغ آفت‌زده‌ات باز “گُل‌آباد” شود

دیدگاها, فرهنگی اکتبر 2, 2021 ساعت 13:05

صبح می‌آید و در خواب و خرابی تو هنوزنشئه از ساقی و از جامِ شرابی تو هنوزباغ در حسرت یک قطره‌ی آزادی سوختآبت از سر شده و رو به سرابی تو هنوز چیست جانمایه‌ی هر بود و نبودت جز عشقهیچ شاهی نشود شاهِ وجودت جز عشقهرکجا می‌روی از عشق جدائیادامه

جمشید پیمان: بر شانه هایتان نَـمَـد حمل می کنید نه نَـمَـک

جمشید پیمان: بر شانه هایتان نَـمَـد حمل می کنید نه نَـمَـک

دیدگاها سپتامبر 30, 2021 ساعت 00:15

این مقاله در آگست 2011 و در پاسخ به نامه ی فضاحت آمیز سی و هفت شیفته ی نظام آخوندیبه خانم کلینتون( وزیر آمور خارجه وقت آمریکا)، نوشته شده استبه نظرم یادآوری مناسب و بجایی است و بازخوانی و باز پخش آن خالی از فایده نباشد. با خود می اندیشیدمادامه

جمشید پیمان: پنجم مهرماه 1360 روز فریاد مرگ بر خمینی از دهان ملیون ها ایرانی

جمشید پیمان: پنجم مهرماه 1360 روز فریاد مرگ بر خمینی از دهان ملیون ها ایرانی

دیدگاها سپتامبر 28, 2021 ساعت 14:26

در پنجم مهرماه 1360 با فراخوان سازمان مجاهدین خلق ایران، ملیون ها ایرانی در سرتاسر کشور و در تظاهراتی کم نظیر، فضای ایران را از شعار فرخنده ی ” مرگ بر حمینی” سرشار کردند! آنان که با دلیری بی مانند و با گذشتن از جانشان در خیابان ها، میدان هاادامه

مجتبی قطبی: جنبش دادخواهی، نگاهی از درون و بیرون

مجتبی قطبی: جنبش دادخواهی، نگاهی از درون و بیرون

اخبار, دادگاه جلاد نوری, دیدگاها سپتامبر 27, 2021 ساعت 17:13

وظیفه تاریخی پیشتازان این جنبش است تا در مسیر رسیدن به  اهدف جنبش درست عمل کنند، با صراحت و بدور از منافع شخصی سعی کنند جنبش را به پیش ببرند. در غیر این صورت این جنبش از مسیر اصلی خود خارج خواهد شد و ضربه ای اساسی و تاریخی بهادامه