دیدگاها

آبان, داغی که همچنان تازه است

آبان, داغی که همچنان تازه است

دیدگاها نوامبر 20, 2020 ساعت 12:03

آن صداها به کجا رفت؟صداهای بلندگریه ها قهقهه هاآن امانت ها راآسمان آیا پس خواهد داد؟پس چرا حافظ گفت؟ آسمان بار امانت نتوانست کشیدنعره های حلاجبر سر چوبه ی داربه کجا رفت کجا ؟به کجا می رود آهچهچهه گنجشک بر ساقه ی بادآسمان آیااین امانت ها راباز پس خواهد دادادامه

جمشید پیمان: روُ به امید کن سَفَر

جمشید پیمان: روُ به امید کن سَفَر

دیدگاها, فرهنگی نوامبر 10, 2020 ساعت 14:05

کاش تمام زندگی، بوُد به عاشقانه در کاش سخن میانِ ما، بوُد به “عشق” مختصر کاش برای مبهمی؛ نقشِ خیالِ دَرهمی خانه نمی شدی خراب، طقل نبود دَر به دَر چشمه درون خویش مُرد/ رود به تشنگی فتاد از دل ابرِ پر زِ بغض، قطره برون نکرده سر گشت بهارادامه

جمشید پیمان: همّتِ خویش در این عرصه عیان می سازیم!

جمشید پیمان: همّتِ خویش در این عرصه عیان می سازیم!

دیدگاها نوامبر 8, 2020 ساعت 21:52

ـــ در نظر من بایدن و ترامپ برادرند و مادر آنها ” ایالات متحده ی آمریکا”. ـــ در نظر من فرق است میان بهره بردن از فرصت ها با دلخوش کردن به امیدهایی که اغلب واهی اند! ـــ مقاومت ایران از فرصت برآمده از شیوه ی ترامپ در مقابل حاکمیتادامه

نعمت فیروزی: سر فصل قیام آبان98 – عبور جنبش از گذرگاه «سیرن» ها

نعمت فیروزی: سر فصل قیام آبان98 – عبور جنبش از گذرگاه «سیرن» ها

دیدگاها نوامبر 7, 2020 ساعت 15:14

در افسانه های یونان باستان، «سیرن ها» دختران خدای دریا، اهریمنانی بودند با سری به شکل دختران زیبا و جوان و بدن پرندگان. آنها در چمنزاری نزدیک دریا جای داشتند و آواز های مسحور کننده می خواندند تا دریانوردان را به خود جلب کنند. از جمله ویژگیهای آنها که درادامه

جمشید پیمان: گفتن زِ تو ممنوع و شنیدن زِ تو ممنوع

جمشید پیمان: گفتن زِ تو ممنوع و شنیدن زِ تو ممنوع

دیدگاها نوامبر 1, 2020 ساعت 15:05

این باغ  چرا یک‌شبه اینگونه خزان شد؟ آن جنگل سرسبز چرا ارّه کشان شد؟   ویرانه چرا گشت خراباتِ پُر از عشق پیمانه چرا زخمیِ پیمان شکنان شد   چوپان چو در آورد زِ تن رختِ شبانی در آغل جا مانده از او گرگ شبان شد   ما اینهمه ایّامادامه

جمشید پیمان: بِزُدا گَردِ غم ز رخسارت

جمشید پیمان: بِزُدا گَردِ غم ز رخسارت

دیدگاها اکتبر 23, 2020 ساعت 20:25

گفت سعدی ز سوز سینه ی خود در رثای گذشتنِ رَمَضان:   “بلبلی زار زار مینالید بر فراق بهار و وقت خزان گفتم انده مبر که باز اید روز نوروز ولاله و ریحان گفت ترسم بقا وفا نکند ور نه هر سال گل دهد بستان ”   نازنینا،زمانه این‌سان استادامه

نعمت فیروزی: شاهزاده یا شهروند؟ یک بستر و دو رویا  و دونقش!!

نعمت فیروزی: شاهزاده یا شهروند؟ یک بستر و دو رویا و دونقش!!

دیدگاها اکتبر 11, 2020 ساعت 18:35

کم و بیش یک هفته ایی از سخنرانی فرزند شاه سابق ایران رضا پهلوی تحت عنوان «پیمان نوین» میگذرد. حرف هاو تحلیل های بسیاری در تایید و رد آن نوشته و گفته شد. در این نوشته از زاویه ایی دیگر به آن نگریسته شده و مورد واکاوی قرار گرفته .ازادامه