آخوند حسين نيازی به ضرب سه گلوله به هلاکت رسید

بر اساس گزارشهای دریافتی، جوانان بروجن روز يکشنبه 15 ديماه يک آخوند فاسد به نام حسين نيازی از اهالی شهرضا را با شليک سه گلوله به هلاکت رساندند.
اين آخوند جنايتکار که در منطقه فرادنبه بروجن ساکن بود، در ميان مردم منطقه منفور بود.