آخوند نبويان: مذاکره کنندگان ما همه امتيازات را به ثمن بخس فروخته اند

بنا بر گزارشی تحلیلی “کالبدشکافی توافقنامه ژنو” به قلم اخوند نبویان  که در ساین خبرگزاری حکومتی فارس انتشار یافته، وی اظهار داشته است:

ایران در توافقنامه ژنو، اولا: به حقوق هسته‌ای خود دست نیافته است، ثانیا: حق غنی‌سازی‌اش به رسمیت شناخته نشده است، ثالثا: خطوط قرمز نظام رعایت نشده است و رابعا: هیچ تزلزل و فروپاشی در تحریم‌های اصلی صورت نگرفته است. و مذاکره کنندگان ما همه امتيازات را به ثمن بخس فروخته اند

وی همچنین ادامه داده است که در اين توافقنامه پذيرفته ايم وضعيت هسته يی نظام موجب نگرانيهايی برای جامعه جهانی در گذشته و حال شده است که بايد برطرف شود. … به هيچ وجه غربيها در اين توافقنامه ذکر نکرده اند که نظام «دارای حق غنی سازی» است، بلکه صرفاً می تواند «يک برنامه» غنی سازی داشته باشد، …

مهمترين نکته يی که در اين توافقنامه، آمريکا و ساير کشورهای زورگوی جهان به دست آورده اند، خارج کردن نظام از «نقطه گريز» و يا «نقطه جهش» است.
اگر چه نظام به دنبال سلاح هسته يی نيست، و فتوای رهبر در مورد حرمت توليد سلاح هسته يی و نگهداری آن برای ما از هر قرارداد بين المللی بالاتر است، اما داشتن مواد غنی شده فوق و نيز تعداد سانتريفوژهای بيان شده می تواند دست برتر را به ما داده و از حمله کشورهايی مانند اسراييل جلوگيری کند. متأسفانه مذاکره کنندگان ما تعهد کرده اند که تمام مواد غنی شده 20% را از بين ببرند… .
از سوی ديگر، متعهد شده اند که بر ذخاير 05% نيز نيافزاييم، يعنی نبايد بر مقدار 7تن مواد غنی شده 05% که داريم، هيچ مقدار ديگری افزوده شود… .
… مذاکره کنندگان ما تعهد کرده اند که رآکتور اراک و نيز آب سنگين اراک به صورت تعليق درآمده و از کار باز ايستد… . متأسفانه مذاکره کنندگان ما همه اين امور و امتيازات را به ثمن بخس فروخته اند… تمام بخشهای هسته يی نظام – يعنی فردو، نطنز و اراک- از کار افتاده و يا به صورت نيمه تعطيل درآمده است… .
وی همچنین سوال کرده است که: راستی در مذاکرات بعدی که بايد تحريمهای سخت نفتی و بانکی را برطرف کنيم، آيا چيزی برای مذاکره داريم؟ آيا می خواهيم اصل فردو يا نطنز را نيز بدهيم؟ سؤال اين است که اين امور از خطوط قرمز نظام است يا اموری هستند که قابل مذاکره هستند؟
فاصله ميان آنچه به دست آورده ايم و آنچه که متأسفانه از دست داده ايم، بسيار زياد است. از دست دادن حداقل 90% امتيازات برای به دست آوردن حداکثر 10% ، معامله ای نادرست و تفاهمی زيانبار و بسيار خسارت آفرين است.
وی افزوده است … پرونده هسته يی ايران حداقل بيش از 10سال ديگر عادی خواهد شد و تحريمهای اصلی بانکی و نفتی حداقل بيش از 10سال ديگر باقی خواهد ماند.
… بعد از پذيرش تمام دستورات کشورهای مستکبر و از دست دادن همه توانمنديهای هسته يی و غيرهسته يی کشور، به نقطه اول خواهيم رسيد، يعنی همين نقطه ای که الآن در آن قرار داريم.