آشنایی با برنامه های انتخاباتی احزاب سوئد در آستانه ی انتخابات 14 سپتامبر

روز یکشنبه 14 سپتامبر 2014 مردم سوئد پس از 4 سال مجددا برای انتخاب حزب حاکم به پای صندوقهای رای می روند. مردم سوئد همچنین این امکان را دارند که بدون آنکه نیازی به حضور در پای صندق های رای داشته باشند، از 27 اوت تا 13 سپتامبر رای خود را پست کنند.

انتخابات مجلس سوئد همزمان با انتخابات شورای شهر یا کمون (شهرداری) و انتخابات شوراهای استانی (لاندستینگ) انجام می شود و رای دهنده گان همزمان این سه رای را می دهند.

سوئد یک کشور پادشاهی مشروطه است که پادشاه بر اساس قانون اساسی این کشور به هیچ وجه حق دخالت در امور سیاسی، لشکری و کشوری را ندارد.

نظام حکومتی و سیاسی سوئد براساس سیستم پارلامنتاریستی بنا شده است که بر اساس آن هر چهارسال یکبار مردم سوئد به پای صندوقهای رای رفته و با رای خود حزب منتخب خود را در سوئد انتخاب می کنند.
بزرگترین احزاب سوئد را حزب سوسیال دموکرات و حزب مدرات تشکیل می دهند. احزاب دیگر سوئد عبارتند از حزب محیط زیست (سبزها)، حزب مردم، حزب دموکرات مسیحی، حزب چپ، حزب مرکز و حزب دموکراتهای سوئد.
براساس نظر سنجی های منتشر شده در رسانه ها و مطبوعات سوئد، به نظر می رسد که حزب فمینیستها نیز امسال شانس این را خواهند داشت که وارد مجلس بشوند.
برای ورود احزاب به مجلس سوئد نیاز به حد اقل 4 درصد آراء رای دهندگان است.
احزاب سوئد در دو دسته ی احزاب بلوک چپ و احزاب بلوک راست، جای می گیرند. احزاب سوسیال دموکرات، چپ و محیط زیست احزاب دسته چپی سوئد محسوب می شوند. احزاب مدرات، مردم، دموکرات مسیحی و مرکز – که در حال حاضر دولت ائتلافی سوئد را در دست دارند – احزاب دسته راستی سوئد را تشکیل می دهند.
تا به حال هیچ یک از احزاب ذکر شده حاضر به همکاری با حزب دموکراتهای سوئد نشده است.
در صورت ورود حزب فمینیستها به مجلس، این حزب در بلوک بندی چپ و به عنوان یکی از احزاب دسته چپی تلقی خواهد شد.

در آستانه ی انتخابات سال 2014 در کشور سوئد در زیر لینک صفحه ی اطلاعات احزاب سوئد به زبان فارسی را می گذاریم تا شما هموطنان گرامی با برنامه های این احزاب آشنا شوید. بدلیل عدم وجود اطلاعات به زبان فارسی، لینک اصلی سایتهای حزب دموکراتهای سوئد و حزب فمینیستها را به زبان سوئدی در زیر می گذاریم.

حزب سوسیال دموکرات (فارسی)

حزب مدرات (فارسی)

حزب چپ (فارسی از صفحه ی 19 تا 21)

حزب مردم (فارسی)

حزب محیط زیست – سبزها (فارسی)

حزب دموکرات مسیحی (فارسی)

حزب مرکز(فارسی)

حزب دموکراتهای سوئد (سوئدی)

حزب فمینیستها (سوئدی)