آکسیون در شهرهای مختلف سوئد در حمایت از اعتراضات مردم ایران

روز شنبه هواداران سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت و شهرهای مختلف سوئد در حمایت از اعتراضات مردم ایران آکسیونهائی را برگزار کردند.

شرکت کنندگان در این آکسیونها همچنین با حمایت از اعتراضات مردم لردگان در روز شنبه 5 اکتبر اقدام خشونت آمیز رژیم جنایتکارانه حاکم بر ایران را علیه معترضین محکوم کردند.

شرکت کنندگان در مالمو، بوروس، یوتبوری و استکهلم از دولت سوئد خواستند تا علیه اقئامات سرکوبگرانه رؤیم علیه معترضین ، اعتراض کند.