آگهی بی سابقه فروش اعضای بدن در رسانه های حکومتی

0570294474817195102aرسانه های حکومتی به طور بی سابقه ای به انتشار اگهی فروش اعضای بدن از كلیه و چشم گرفته تا كبد و مغز استخوان، دست زده اند

از جمله د رسایت تابناک متعلق به پاسدار رضائی و سایت پارچین این اگهی را منتشر کرده اند.