اخوند روحانی اعدام‌های گسترده را مهر تائید زد

آخوند حسن روحاني، رئیس جمهور رژیم جنایت پیشه اخوندی امروز شنبه 30فروردين اعدامهای جنايتکارانه را که در دوران او افزايشی بی سابقه داشته تأييد کرد.آخوند روحانی در جمع سرکردگان نيروی انتظامی، در عین حال که به نارضایتی گستره مردم به اعدامها اعتراف میکرد با شیادی گفت: «در برخورد با مجرم بايد آن چه که خدا تعيين کرده باشد مد نظر قرار بدهيم و نه بيشتر، حتی اگر طرف اعدامی باشد و بر اساس قانون پای چوبه دار رفته باشد، ما حق نداريم در بردن او به پای چوبه دار فحش دهيم و توهين کنيم. به هر حال قانون او را محکوم کرده و مجازات می شود و به ما ربطی ندارد. قانون خداست يا قانونی است که مجلس تصويب کرده که متعلق به مردم است و ما مجری هستيم».

وی همچنین با نگرانی از عواقب اجتماعی اجرايی شدن مرحله دوم طرح ضدمردمی حذف يارانه ها به نيروی انتظامی گوشزد کرد که شرايط حساس است و بايد مواظب بود.

وی گفت: مرحله دوم هدفمندی يارانه ها همين هفته اجرايی می شود… پس از پايان مرحله ثبت نام ما وارد مرحله اجرا می شويم. من شخصاً بسيار حساس هستم. در آب و برق بر اساس مصوبه سال گذشته قرار بود که 24 درصد گران شود… البته من می دانم شرکت برق مشکلات و بدهی های زيادی دارد و دولت بدهی زيادی به توليدکنندگان برق دارد همه اينها محفوظ است. ما دولتی را تحويل گرفتيم که 20هزار ميليارد تومان بدهکار برق بود، ما که نتوانستيم اين بدهی را پرداخت کنيم و فقط مقدار کمی را پرداخت کرديم و بايد به تدريج در سالهای آينده کل بدهی را پرداخت کنيم»..…

آخوند روحانی به ناکامی رژيم در اجرای طرح ضدمردمی حذف يارانه ها اذعان کرد و گفت: «قرار بود قانون هدفمندی يارانه ها ظرف 5سال تمام شود اما 3سال گذشته و جز قدم اول قدمهای ديگر برداشته نشده است و الآن در مرحله قدم دوم قرار داريد».