ادامه آکسیون حمایتی از قیام مردم در سوئد

روز شنبه، 11 مای، هواداران شورای ملی مقامت و مجاهدین خلق ایران درشهرهای مختلف سوئد از جمله در شهرهای استکهلم و مالمو به آکسیونهای حمایت خود از مبارزات مردم ایرادامه دادند.

شرکت کنندگان دراین آکسیونها ضمن محکومیت سرکوب رژیم خواستار آزادی همه دستگیرشدگان قیام شده و از کشور سوئد خواستار شدند از مبارزات مردم ایران حمایت کنند.