ادامه هبستگی ایرانیان مقیم سوئد با مردم ایران

روز شنبه، 8 ژوئن، هواداران شورای ملی مقاومت و مجاهدین خلق در سوئد به همراه ایرانیان آزاده ، بار دیگر همبستگی خود را با خواستهای مردم ایرانی برای یک ایران آزاد و دموکراتیک در آکسیونهای متعدد اعلام داشتند.

شرکت کنندگان در شهرهای مالمو، یوتبوری، بوروس و استکهلم علاوه بر اعلام حمایت خواسته های مردم ایران، از دولت و وزیر خارجه سوئد خواستند تا از سیاست سکوت و مماشات در قبال رژیم جنایتکار آخوندی فاصله بگیرد بگیرند و شورای ملی مقاومت را به عنوان نیروی جایگزین به رسمییت بنشاسند.