استکهلم – تظاهرات در اعتراض به سرکوب دراویش و افزایش اعدامها

st27sep2روز شنبه 27 مارس، 5 مهر، گروهی از ایرانیان هوادار شورای ملی مقاومت در استکهلم علیه مجازات اعدام و همچنین سرکوب اخیر دراویش دست به تظاهرات زدند.

بر اساس گزارشی که سوی اتحادیه انجمنها در این تظاهرات منتشر شد، در 9 ماه سال جاری بیش از 500 نفر در ایران اعدام شده اند.

هفته گذشته نیز نیروهای سرکوب رژیم حاکم بر ایران به اعتراض مسالمت امیز دراویش گنابادی و خانواده هایشان در تهران حمله کرد و گروه زیادی را بازداشت کرد. و بر اساس پاره ای از گزارشها حدود بیش از 50 نفر  در اثر پرتاب گاز اشک اور و ضربات باتون نیروهای سرکوبگر به شدت زخمی شده و روانه بیمارستان شدند.

9st273 تن از دراويش زنداني در زندانهاي اوين و شيراز 25 روز است که در اعتراض به نقض حقوق درویشان، دست به اعتصاب غذا زدند.

شرکت کنندگان در تظاهرات از دولت سوئد و سازمانهای حقوق بشری خواستند تا برای ازادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی، تلاش کنند. شرکت کنندگان همچنین از دولت سوئد خواستار شدند تا در مجامع بینالمللی تلاش کند تا زمینه سفر احمد شاهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، را برای بررسی و یک گزارش جامع از وضعیت زندانهای ایران و همچنین حقوق بشر به طور عام، هموار کنند.