اطلاعیه شورا: تشديد محاصره و اقدامهاي سركوبگرانه عليه ساكنان لیبرتی

تشديد محاصره و اقدامهاي سركوبگرانه عليه ساكنان ليبرتي توسط نيروهاي عراقي

نيروهاي عراقي تحت امر كميته سركوب در نخست وزيري عراق، به دستور مالكي محاصره و فشار عليه مجاهدان ليبرتي را شدت بخشيده اند. آنها با بهانه گيريهاي مسخره و برخوردهاي موهن و تحريك آميز در صدد اعمال محدوديتهاي بيشتر و ايجاد درگيري و زمينه سازي براي اقدامهاي سركوبگرانه بيشتر هستند.

اين نيروها همه روزه به بهانه هاي واهي رفت و آمد تانكرهاي تخليه فاضلاب را مختل مي كنند.   در روز چهارشنبه افراد استخبارات به دستور سردژخيم احمد خضير، با اذيت و آزار و توهين در صدد جلوگيري از خروج ستون تانكرها از كمپ بودند. آنها با برخوردهاي تحريك آميز در صدد به راه انداختن درگيري در كمپ بودند. اما وقتي با خويشتنداري رانندگان روبه رو شدند يك مأمور استخبارات كارت هويت يكي از ساكنان را، كه رانندگي يكي از تانكرها را به عهده داشت، به زور از گردن او كشيده و آن را پاره كرد.

علاوه بر اين، كارشكني در دسترسي ساكنان به خدمات پزشكي و انتقال افراد به بيمارستان و ايجاد مانع براي ورود پيمانكاران و مهندسان عراقي به داخل كمپ براي زهكشي و تعمير راههايي كه در اثر بارندگي، به طور كامل غيرقابل استفاده شده است، ادامه دارد.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

21 آذر1392 (12 دسامبر2013)