اطلاعیه پشتیبانی از تصویب تحریمها علیه سپاه پاسداران

اتحاد انجمنها برای ایران آزاد،  اسکاندیناوی،روز پنجشنبه 12 مرداد طی اطلاعیه ای که به زبان سوئدی منتشر شده است، از تصویب طرح تحریمهای کنگره امریکا و تبدیل شدن آن استقبال کرده است.

در این اطلاعیه امده است که شناسائی سپاه پاسداران به عنوان یک گروه تزویستی خارجی در جهت منافع مردم ایران و یک تغییر دموکراتیک در کشور میباشد، و از دولت سوئد خواسته است تا به این تحریمها بپیوندد.

این اتحادیه همچنین با اشاره به نقش تخریبی و تروریستی سپاه پاسداران به عنوان مافیای قدرت یاد آور شده است که زمان سیاست مماشات با رژیم ایران  به سر آمده و ادامه این سیاست آبروباخته دیگر قابل دفاع نیست و تنها به زیان آن دسته کشورهای غربی که خواهان یک اتحاد علیه سیاستهای تجاوزکارانه ایران میباشد.

این اطلاعیه در پایان در خطاب به دولت سوئد مینویسد: که ایران اکنون بر سردوراهی تاریخی قرار گرفته است و دولت سوئد باید بین حمایت از مردم ایران و تلاش انها برای ایجاد دموکراسی و ادامه سیاست حمایت از رژیم تروریستی حاکم یکی را انتخاب کند.