اعدام «فرشته. ح» در زندان مشهد، بعد از ده سال

5f3dfcfe175e1_2020-08-20_09-03

زن 48ساله ای که 10سال قبل، راننده مسافربر مشهدی را به خاطر 500تومان کرایه اضافی به قتل رسانده بود، سپیده دم سه شنبه گذشته در زندان مرکزی مشهد به دار مجازات آویخته شد. رکنا