افسانه اسکوئی: برکت سیل ونقطه عطف سرنگونی

سیل ویرانگر، خانه وجان مردم را با خطرات بزرگ مواجه کرده است و ایادی رژیم در توجیح عدم کمک رسانی و دجالیت خود سعی در”برکت” خواندن سیل کرده و بیش ازاندازه وقاحت بر جان های زخمی وبی خانمانی مردم نمک می پاشند. سیلی که دست ساخت رژیم ضد بشری خمینی بوده و توسط آن نه تنها کمر به قتل عام طبیعت بلکه قصد قتل عام مردم بی گناهی را داشته است که طی دوسال گذشته با اعتراضات و اعتصابات خود خواهان حقوق حقه خودشان بوده اند. به این ترتیب ایادی رژیم ازجمله روحانی آن را ”برکت” می خواند و در دلشان پای کوبی می کنند که تا مدت ها مردم مشغول خرابی های سیل و ویرانی های آن خواهند بود و کسی درخواست های حقه خودش را دیگر طلب نمی کند. زهی خیال باطل !

مردم ایران این ”برکت سیل ” را با همکاری و اتحاد به سیل عظیم سرنگونی برعلیه این رژیم دد منش تبدیل خواهند کرد.

آیا مگر این رژیم از بدو حکومتش کمر به قتل مردم ایران و ویرانی جای جای میهن عزیزمان نبسته بود ؟مگردراین ۴۰ سال عزیزترین فرزندان این سرزمین را به قتلگاه نبرده بود؟ مردم ،بی عدالتی ها واعدام های خیابانی و شلاق ها را فراموش نکرده اند ؟فروش آب های خزر و واگذاری جنوب کشور ، خلیج فارس و دریای عمان ویا فروش خاک کشورما ن را فراموش نکرده اند. سرمایه های کلان ودرآمدهای نفتی که خرج کشورهای سوریه وعراق و یمن و… برای جنگ افروزی درخاورمیانه و تروریست و سرکوب مردم در داخل به کاربرده شده است را فراموش نکرده اند. مردم ایران زمین می دانند که به گفته رهبرانقلاب مسعود رجوی ”کس نخارد پشت من جزناخن انگشت من” . به راستی این رژیم پلید برای این مرزوبوم چه باقی گذاشته بود؟

بله این سیل عظیم و ویرانگر قبل از این که برای مردمی که دیر یا زود قراربوده توسط ملایان جنایتکار و پاسداران جنایتکارشان سلاخه شوند، سرعت سرنگونی را با اتحاد بیشتر و مشت های گره کرده هموطنان مان، تسریع

می بخشد و دقیقا برای مردم میهن برکت سیل است و برای رژیم جنایتکارمولایان واراذل واوباشش نابودی تمام عیارخواهد بود.

بنابراین این سیل نقطه عطفی درجهت سرنگونی رژیم ضدبشری، ضد ایرانی و ضد اسلامی خواهد بود و برکت سیل  تمامیت گور زرین وطلایی خمینی دجال ابوداعشی و تمامیت حکومت جهل و جنایت ۴۰ساله ننگین آخوندها و شرکا را به ارمغان خواهد داشت وبرای همیشه حکومت شیادان وشرکارا به فاضلاب تاریخ سرازیر می کند.

افسانه اسکویی

۷آپریل ۲۰۱۹