افسانه اسکوئی: سفرظریف میخ آخررا به تابوت مماشات کوبید

سفر جواد ظریف، سخنگوی رژیم فاشیست های اسلامی،(درحال حاضر خامنه ای بالاترین مرجع رهبری) برای التماس از کشورهای اسکاندیناوی و غرب، صرفا مصرف داخل کشور داشت. ظریف بالاترین مقام شریک در تروریست های رژیم و نقض فاحش حقوق بشر ودخالت های منطقه ای است. با توجه به همین دلایل آمریکا در تاریخ ۳۱ ژوین ۲۰۱۹اورا مورد تحریم قرارداد.

 کلان بحران های اقتصادی -اجتماعی و سیاسی واختلاس ها ازطرفی واعتراض ها و اعتصاب ها و سرکوب های شدید داخل کشور، افشاگری های درون باندهای نظام ازطرف دیگر، سرنگونی را با شتاب تند شونده ای به مرحله نهایی نزدیک تر کرده است .

ظریف و مَثَل ”ما را ازاین نمد کلاهی باید باشد”

 مارگوت ولسترم وزیرخارجه سوید تحت فشار خبرنگاران ازاین راز که ظریف خودش خواسته بود به سوید بیاید وسوید هرگز وزیری را دعوت نکرده بود، پرده برداشت. یعنی ظریف به عنوان یک شخصیت سیاسی توسط دولت سوید دعوت نشده است. سفر ظریف خارج ازعرف دیپلماسی بوده است. مارگوت ولسترم همچنین توضیح داد که تحریم های آمریکا به طریقی است که کشورهای دیگر هم نمی توانند خودشان را درگیرکنند واصولا کاری برای این لاشه روبه موت(رژیم ایران ) نمی توان انجام داد. به عبارت دیگرهیچ راهی به جزسرنگونی ومرگ ولایت فقیه باقی نمانده است و سرُم ویتامینی مماشات هم روبه اتمام کامل است .این ملاقات بسیارکوتاه بوده است وبه دلیل این که  مصاحبه مطبوعاتی مشترکی وجود نداشته است یعنی ظریف وزیرخارجه اسلاموفاشیست ها به لحاظ دیپلماسی در سطح پایین ذلالت قرارگرفته است.

ازآن جایی که بیانیه مشترکی هم صادر نشده است پرواضح روشن است که مذاکرات و تفاهمی هم صورت نگرفته است .درنتیجه هیچ نمدی هم اصولا وجود نداشت که کلاهی برای ظریف وولایت فقیه اش بافته شود.

پایان خط مماشات

به این ترتیب ایرانیان آزاده وشریف خارج کشورخط رژیم را که بتواند با سفرظریف به خارج ازکشور سوءاستفاده کند ودردرون کشور برای خود مشروعیت بخرد،را سوزاندند.

خواست رژیم با سفر ماله کش اعظمش جواد ظریف ”مشروعیت خریدن” برای نظام سوخته ”ولایت فقیه ” درداخل کشور و زنده نگه داشتن سیاست پست مانده مماشات ازطریق دمیدن نفس های آخر در لاشه پوسیده برجام بود.

سفر ظریف نشانه ضعف و استیصال تام و تمام رژیم درمانده وهم زمان چک نهایی سیاست مماشات بود. این سفر برکاتی برای مقاومت مردم ایران داشت که ایرانیان شریف و آزاده نه تنها برای همیشه آرزوی مشروعیت خریدن درداخل کشور را به دل ”ولایت فقیه” گذاشتند، بلکه تابوت خط مماشات را برای همیشه به گور سپردند.

 سوغاتی ظریف برای ولایت فقیه اش ”ثبت مرگ خط مماشات” درخارج ازکشور و گواهی نامه مرگ ”ولایت فقیه” به ایران است .

افسانه اسکویی

افسانه اسکوئی
۲۳ آگوست ۲۰۱۹