افسانه اسکویی: پوکی مون برو سیاستمداران را بیدار کن!

pockemanبازی پوکیمون گو  با استفاده از فناوری واقعیت مجازی به بازیکنان اجازه اسیر کردن ،جنگیدن ،تمرین کردن و عوض کردن پوکیمون مجازی راکه در دنیای واقعی پدیدار می شود ،را می دهد . در این جا پوکیمون دعوت به واقعیت های بیرونی در سرزمین های دیگر دنیا می شود که نتیجه عملکردهای سیاستمداران است.

پوکیمون از جایی به جای دیگر و از کشوری به کشوری دیگر می رود و بدبختی انسان ها ،به خصوص کودکان که حاصل توافق رفتارهای سیاستمداران با بنیاد گران مدعی اسلام است ، را انعکاس می دهد. پوکیمون ازجمله ”ناحیه میانی ”در نزد کودک را نشان می دهد که درآن کودک واقعیت بیرونی و درونی را تمرین می کند.

پوکیمون کودکی را با خرس عروسکی -اش که شاهد صحنه اعدام در خیابان های ایران  بوده همراهی می کند .کودک از واقعیت بیرونی مرگ را توسط طناب دار آموخته است .او به واقعیت درونی خویش رفته و آن را در ناحیه میانی ”ناحیه بازی” تمرین می کند.اودرابتداخرس عروسکی -اش را با نخی به درخت آویخته و سپس خودش را با طناب به شاخه محکم تر استواری می آویز د.

پوکیمون به محل دیگری می رو دکه درآنجا ”ناحیه فرهنگی’ ‘ناحیه سنگسار یک دختر بچه ۱۳ ساله در افغانستان است،رخشانه که به ازدواج اجباری تن نمی دهد.

پوکی مون به راهش ادامه می دهد و در راه کودکان فقیر ،کودکان کار،کودکان خیابانی راکه شب ها در کارتن می خوابند  را مشاهده می کند .او با موج پناهندگان همراه می شود، درکنار جسد آیلان، کودک ۲ ساله سوریه ای که در دریای مدیترانه غرق شد،می نشیند. به جزپوکی مون ،وجدان ها ی ما نیز کودکانی را که کشته می شوند، مردمی را که اعدام می شوندو یا از جنگ می گریزند راد رخبرها پیگیری می کنند وبا چشمان بازمی بینند که چگونه انسان ها و کودکان در واقعیت بیرونی توسط سکوت دنیا درو می شوند.

پیام پوکیمون

سفر پوکی مون در واقعیت بیرونی وحشتناک یک پیام مهم برای سیاستمداران منتخب مردم دارد. چشم های تان رابازکنید و از بازی بنیاد گرایی که مولایان درایران،خاورمیانه ،قسمت های دیگر دنیا بازی می کنند، فاصله بگیرید.

پس ازفتوای خمینی به ”کشتن دشمنان خدا(محارب)”، بیش از۳۰۰۰۰نفراززندانیان سیاسی در چند ماه در طول تابستان سال ۱۳۶۷اعدام شدند.آن زمان آیت الله منتظری نماینده خمینی بود.

امروز انتشار یک فایل صوتی ،اعتراض منتظری به این اعدام ها رادرحضوراعضای ”کمیته مرگ”که مسئولیت انجام فتو ای خمینی را داشتند نشان می دهد .یکی ازمسیولان در ‘کمیته مرگ ” مصطفی پور محمدی است که هم اکنون وزیر دادگستری روحانی می باشدو به تازگی صریحآ به نقش خود درآن قتل عام ”افتخار” کرده است.

یک انسان با ارزش های حقوق بشری ازیک کشوردمکراتیکی و در مقام رهبری در دولت و مجلس سوید نباید فقط اعتراف به قتل عام زندانیان سیاسی  ۱۳۶۷ کرده و آن را محکوم کند بلکه باید از دست دادن و تعظیم کردن به قاتلان  آنان پرهیزکند.این فایل صوتی جدید می تواند مسئولین این جنایت را به محاکمه بکشاند.

پس از آن که خمینی در سال ۱۳۵۷به قدرت رسید’ ‘دولت اسلامی ایران ”(داعش )را بنیان گزاری  و شروع به دستگیری و کشتن مخالفین و اپوزسیون کرد. این فقط یک نمونه ازتوحشی است که در ایران پس ازروی کارآمدن حکومت روحانیون فنا تیک اتفاق افتاده است. پس از آن زمان جهان شاهدتروروخشونت های رژیم ایران حتی در خارج کشوربوده است .

امروز یک سال از پیدا شدن جسد بی جان آیلان درکناردریا می گذرد. شما برای آیلان های دیگر که هنوزدرکناردریا یا در جنگ می می میرند چه کرده اید؟یا برای دخترهای جوانی که در افغانستان سنگسار می شوند؟یابرای آنان که روزانه در ایران گروهی اعدام می شوند؟

دولت اسلامی ایران ریشه این وحشیگری است که در ایران، سوریه و کشورهای همسایه رخ می دهد.

بدبختی ای که نسل جوان ما امروز درآن زندگی می کنند نتیجه بی کفایتی و بی مسئولیتی سیاستمداران ما است که قدرت برای تغییر و نجات دنیا از این فاجعه جهانی را دارند.

”خاتمه دادن به بهره برداری از دیگران ”تنها راهی است که می تواند جهان را نجات دهد.ایدیولوژی هایی که اساس شان   ”بهره کشی از دیگران ”باشد جهان را به جایی می رسانند که ما امروز درآن زندگی می کنیم.

آیا شما هنوز هم می خواهید چشم هایتان را ببندید و خودتان را به خواب بزنید ویا به بازی تعقیب پوکیمون بروید؟ یا اینکه می خواهید به پوکیمون ما ثابت کنیدکه می توان دنیارانجات دادو اعتمادازدست رفته به سیاستمداران را بازگرداند؟

برقراری عدالت اولین قدم برای بوجودآوردن تغییراست .به دلیل این که رژیم ایران ریشه بسیاری ازتضادها در خاورمیانه از قبیل بوجودآمدن داعش وبنیان فوندامنتالیسم است ،بنابراین بهتراست رهبران مسئول ایران دردادگاهی بین المللی به جرم شرکت در قتل عام زندانیان سیاسی و۱۳۶۷ترورهای خارج کشوردرطی این ۳۷ سال حکومتشان محاکمه شوند.

به این ترتیب نه تنها اعتماد به سیاستمداران  بازمی گرد د بلکه عشق و امید به دنیای جدید برای نسل آینده دوباره ساخته خواهدشد.

افسانه اسکویی

۲۲شهریور۱۳۹۳