الیاسری: ما طرح جامعی برای مقابله با آمریکا تدوین کرده ایم

هشدار صریح سرایا الخراسانی به آمریکا

علی الیاسری دبیرکل سرایا الخراسانی در گفت وگو با شبکه خبری العالم گفت: “مقاومت عراق در مناطق مشخصی محدود نیست و هر جا نیاز باشد، حضور دارد و مقاومت عراق طرح جامعی برای مقابله با نیروهای آمریکایی تدوین کرده است”