امربه معروف و نهی از منکر در دستور کار پلیس

امربه معروف و نهی از منکر در دستور کار پلیس

حسین رحیمی سرکرده انتظامی تهران بزرگ گفت: “امر به معروف و نهی از منکر و انجام این مهم، تلکیف و واجبی شرعی است که نباید به دست فراموشی سپرده  شود.

وی با قدردانی از ماموری که به سرکوب زنی که به قول وی حجاب مناسبی نداشت گفت: ” اقدام شایسته و مناسب ستوان دوم  حامد بامداد در مواجهه با زنی که از حجاب مناسبی برخوردار نبود، قابل تقدیر است. نیروی انتظامی حافظ امنیت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و… جامعه است و هرگز اجازه نخواهد داد کسی خدشه ای به این مهم وارد کند.”

سرکرده پلیس همچنین گفت: “فرهنگ مبتذل و نخ نمای غرب از جمله تبلیغ برهنگی و… با شکست مواجه شده است و نتایج شوم بسیاری را برای آنان در پی داشته و هدف آنان برای ترویج فرهنگی منحط خود به قهقرا کشیدن جامعه ما است.”

وی افزود:” امر به معروف و نهی از منکر همواره در دستور کار پلیس قرار دارد و این مهم را برای خود تکلیف و وظیفه ای دینی و قانونی می دانیم.”