ايران در زمينه فضای کسب‌وکار در رتبه ۱۵۲ قرار گرفت

طبق گزارش بانک جهانی که روز سه شنبه، هفتم آبان، از فضای کسب و کار در جهان منتشر شد،  ايران در اين زمينه با هشت پله سقوط به رتبه 152 رسيده است.

بر پايه اين گزارش، سنگا پور، هنگ کنگ، زلاند نو، ايالات متحده آمريکا، دانمارک، مالزی، کره جنوبی، گرجستان، نروژ و بريتانيا درسال ۲۰۱۳ در صدر کشورهای جهان با بهترين فضای کسب و کار بوده‌اند، در حالی که کشور آفريقايی چاد در آخرين رتبه اين گزارش قرار می‌گيرد.

گزارش فضای کسب و کار بانک جهانی حاکی از آن است که مقام ايران از لحاظ سهولت فعاليت‌های اقتصادی و فضای کسب و کار در ميان ۱۸۹ کشور جهان در رتبه يکصد و پنجاه و دوم قرار دارد که در مقايسه با گزارش سال ۲۰۱۲ ميلادی هشت پله سقوط کرده است. مقام ايران در گزارش سال گذشته در ميان ۱۸۳ کشور جهان در رتبه ۱۴۴ قرار داشت.

گزارش بانک جهانی در باره فضای کسب و کار در اقتصادهای جهان از جمله گزارش‌هايی است که شرايط و مقررات برای چگونگی سرمايه گذاری و توليد در کشورها را ترسيم می‌کند.

اين گزارش آن چنان که در آن آمده است ارتباطی مستقيم با بسياری از شاخص‌های کلان ا قتصادی و يا کيفيت مديريت اقتصادی دولت‌ها ندارد بلکه با بررسی شرايط و مقرراتی که در چارچوب آن در تک تک کشورها توليد کالا و خدمات صورت می‌گيرد، نشان می‌دهد که تا چه اندازه فضای کسب و کار در توليد کالا و خدمات در اقتصادها نقش دارد.

شاخص‌هايی که بر پايه آن گزارش فضای کسب و کار تنظيم می‌شود عبارتند از چگونگی شرايط قانونی، فرهنگی و اقتصادی ثبت يک واحد اقتصادی، چگونگی تهيه محل کسب و کار و فرايند انتقال مالکيت، چگونگی دستيابی به نيروی لازم برای آغاز کار مانند برق، شرايط دريافت اعتبارهای بانکی، شرايط و قوانين داد و ستد اقتصادی با دنيای خارج يعنی قوانين واردات و صادرات، شرايط و قوانين پرداخت ماليات به دولت، قوانين کار و سر انجام شرايطی که يک شرکت ورشکسته با آن روبرو خواهد بود.