اکسیون در حمایت قیام کنندگان ایران در مالمو

روز شنبه 23 نوامبر هواداران مقاومت در مالمو از ساعت ۱۳ تا ۱۵ یک اکسیون در حمایت از قام کنندگان ایران و همچنین برگزار کردند. تجمع کنندگان در این آکسیون با گل گذاری یاد شهدای قیام را بزرگداشتند.

شرکت کنندگان در این آکسیون همچنین از دولت سوئد و مردم سوئد خواستند که از مردم و مقاومت ایران برای آزادی حمایت کنند.