ایا نوید افکاری، در زیر شکنجه فوت کرده است؟

امروز از ایران گزارشی داشتم که نمیتوانم بگویم حتما درست است یا غلط، فقط جهت اطلاع مینویسم

دراین گزارش امده است : ” نوید افکاری به گفته بعضی ها در زیر شکنجه مزدوران فوت کرده است و برای اینکه بر روی ان سرپوش بگذارند و بالاخره نمیدانستند چه کار بکنند، مسئله اعدام فوری او را اعلام میکنند. این عمل هم به دستور خود رئیسی بوده است که گفته اعدام اعلام کنید . میگویند که نفر شکنجه گر هم از اطلاعات سپاه است ودر صورت مطمئن شدن نام وی را اعلام خواهیم کرد.”