ایرانی-سوئدی‌ها از خواست مردم ایران حمایت میکنند: رآی ما سرنگونی است

امروز سرنوشت رژیم ایران با انتخابات فرمایشی ریاست جمهوری رقم میخورد.

ایرانی-سوئدی‌ها، هواداران شورای ملی مقاومت، امروز جمعه همزمان با انتخاب فرمایشی ریاست حمهوری در ایران، ضمن برگزاری اکسیونهائی حمایت خود را از خواست مردم ایران در تحریم انتخابات و تغییر رٓژیم اعلام داشتند.

صدها نفر در استکهلم، یوتبوری و مالمو گردهمائی خود از دولت و وزارت خارجه سوئد خواستند تا موضع گیری کرده و انتخابات نمایش رژیم را که کاندید اصلی آن یک جلاد است را محکوم کنند.

ایرانیان مقیم اروپا و دیگر نقاط جهان تظاهرات مشابهی را انجام دادند.

شعار “رآی من سرنگونی است” شعار اصلی شرکت کنندگان در این گرهمآئی ها بود. شعاری که در هفته های اخیر از طرق مختلف در داخل و خارج ایران طنین انداز بود.

ایرانیان شرکت کننده به مانند اکثر قاطع مردم ایران معتقدند که این انتخابات دموکراتیک نیست و نتیجه آن هر چه که باشد منافع مردم را تآمین نمیکند. رژیم حاکم بر ایران با یک سویه کردن انتخابت و تثبیت کردن حکومت مرتجعترین جناح حکومت سعی دارد که چند صباحی حکومت ننگین را طولانی کند. اما ناظرین بر شرایط ایران معتقدند که این انتخابات اولین گام در مسیر سرنگونی این رژبم است.