ایران حائز مقام 130ام تساوی جنسی

بر پایه گزارشی که «فروم اقتصاد جهانی»  در مورد تساوی حقوق زن مرد در میان 136 کشور،در سال ،2013 تهیه کرده است، ایران در مقام 130ام در میان بقیه کشورها قرار گرفته است.

این گزارش بر پایه چهار محور بهداشت، اقتصاد، سیاست و اموزش انجام شده.

بر اساس این گزارش، کشورهای حوضه اسکاندیناوی استلند، فنلاند، نروژ و سوئد ر تساوی حقوق زن ومرد در رده اول تا چهارم قرار گرفته اند.

این گزارش میافزادی که تنها کشورهای موریتانی، سوریه، چاد و یمن رتبه های پس از ایران قرار گرفته اند.