بازگشت معترضان مؤسسه کاسپین به خیابان ها!

ظهر امروز، شماری از معترضان مؤسسه مالی اعتباری کاسپین با حضور مقابل دفتر هیأت تصفیه این مجموعه در سعادت آباد تهران، با در دست داشتن بنر‌های اعتراضی و سر دادن شعار‌های مختلف، مراتب اعتراضشان را به حل و فصل نشدن این پرونده نشان دادند.

سپرده گذاران مؤسسه کاسپین که به واسطه اعتراضات پرشمار و طولانی مدتشان، معرف حضور بسیاری از ایرانیان هستند، بار دیگر با تجمعی اعتراضی به خیابان‌ها بازگشتند.
تجمع کنندگان که شمارشان حدود ۵۰ تن بود، تأکید داشتند، در فرایند تسویه حساب با ایشان، حق و حقوقشان نادیده گرفته شده و از حقوق حقه خود محروم مانده اند؛ حقوقی که تأکید دارند با فروش اموال مؤسسه یاد شده و مدیران آن، قابلیت پرداخت به همه سپرده گذاران را دارد. 

امسئولان بارها تأکید کرده اند که سود‌های هنگفت پرداخت شده به این سپرده گذاران غیرقانونی و یکی از عوامل ورشکستگی این مجموعه بوده است؛ موضوعی که با استناد به آن، تسویه حساب با مال باختگان با آنچه مورد مطالبه ایشان بوده، تفاوتی چشمگیر داشته است.
این در حالی است که معترضان بر این باورند که سود‌های دریافتی شان در فرایند قانونی و زیر نظر مجموعه‌هایی مانند بانک مرکزی تعریف و پرداخت شده و خطاب کردن ایشان با عناوینی مانند «مال باخته»، تلاشی برای پرداخت نکردن حقوق قانونی ایشان است. حقوق ایشان که تأکید دارند سپرده گذار مؤسسه کاسپین هستند.
مؤسسه ای که از ادغام هشت مؤسسه و صندوق بعضا ورشکسته شکل گرفته و از حیث شمار شاکیان و مبلغ زیان، یکی از پرونده‌های مهم تشکیل شده در این حوزه در کشورمان است. پرونده‌ای خاص که می‌شود از تداوم اعتراضات افراد درگیر با آن، به پیچیدگی هایش پی برد؛ اعتراضاتی که محدود به امروز و تهران نیست.
به عنوان مثال، همین هفته گذشته بود که شماری از معترضان این مؤسسه در مشهد مقدس، اعتراض کردند و مراتب نارضایتی شان را از روند تسویه حساب و فرمول محاسبه حق و حقوقشان اعلام کردند؛ اعتراضی که چندمین اعتراض رقم خورده توسط مال باختگان کاسپین در سال جاری بود و نشانه آشکاری از ادامه دار بودن این پرونده، به رغم ادعای برخی مسئولان؛ همان مسئولانی که موظف شده اند به این دست پرونده‌ها پایان دهند و بار‌ها بر این امر تأکید کرده اند که این کار را به ازای هزینه‌های هنگفت به انجام رسانده اند، اما ظاهرا موفقیتشان در این زمینه نسبی بوده و راه زیادی تا رسیدن به نقطه پایان پرونده مؤسسات مالی ورشکسته در کشورمان در پیش دارد!تابناک