بدهی دولت 40 درصد رشد کرده است

بدهی دولت 40 درصد رشد کرد/ افت اعتبار طرح های عمرانی به قیمت ثابت

گزارش عملکرد معاونت خزانه داری رژیم از بودجه نشان می‌دهد، بدهی دولت در دوازده ماه سال ۱۳۹۷ به میزان ۴۴۲۱٫۸ هزار میلیارد ریال، بدهی شرکت های دولتی به میزان ۲۹۳۷٫۴ هزار میلیارد ریال بوده که در نهایت جمع کل بدهی های دولت در دوازده ماهه سال ۱۳۹۷ به رقم ۷۳۵۹٫۲ هزار میلیارد ریال رسیده است.

با توجه عملکرد دولت در سال ۱۳۹۸ گزارشها حاکی از آن است که بدهی دولت تا شهریور ماه رشد 14.2 درصدی نسبت به سال 97 دارد. بدهی شرکتهای دولتی رشد 79 درصدی نسبت به کل سال 97 دارد.

رقم کل بدهی دولت تا انتهای شهریور ماه سال جاری رشد 40.14 درصدی نسبت به سال 97 را نشان می‌دهد. فارس