بلغارستان نقاب و برقع را ممنوع کرد

پارلمان بلغارستان برقع و نقاب زنان رادر مکان های عمومی در این کشورممنوع اعلام کرد.

بر اساس این قانون جدید، پوشش کامل و یا قسمتی از صورت در ملا عام به غیر از مواقع بیماری و یا کاری ممنوع است.

بر اساس این مصوبه مساجد اما از این قانون مستثنی می‌باشند.

این قانون برای کسانی که از این قانون پیروی نکنند جریمه‌ای معدل 100 یورو برای اولین بار و 750 یورو برای دفعات بعد در نظر گرفته شده است.

بدین ترتیب بلغارستان به جمع کشورهای فرانسه و بلژیک به عنوان کشورهایی که پیش از این روبند را ممنوع کرده بودند پیوست.

چنین پوششی برای مسلمانان بلغارستان که نزدیک به ده درصد از جمعیت هفت میلیونی این کشور را شامل می شود، پوششی سنتی محسوب نمی شود.

پیش از این پوشیدن صورت در کشورهای فرانسه و بلژیک ممنوع اعلام شده بود.