بهروز پرتو: غرش روزبه بر فراز ويرانه هاى رزمگاه ليبرتى

رژيم زهر خورده و درماندهء اخوندى در تمامى طول حيات ننگين و مملو از جنايتش بهاى بحرانهاى لاينحل و شكستهاى مفتضح و پى در پى خود را در كمال ضعف و زبونى و با پر داخت بهائى گزاف هميشه سعى كرده كه از جيب مردم ايران و در صف مقدم ان مقاومت سازمانيافته و سرافراز ان بپردازد .

اين واقعيت از بدو روى كار امدن اخوندهاى جنايتكار و حكومت ننگين انها در نقطه عطفهائى چون كشتار ٣٠ خرداد ١٣٦٠ و قتل عامهاى دگر انديشان اسير در سياه چالهاى رژيم در دههء ٦٠ كه اوج ان قتل عام تابستان ٦٧ و جنايت هول ناك اعدام بيش از سى هزار زندانى سياسى بود كه مصادف با خواراندن زهر پايان دادن به جنگ ضد ميهنى به ولى فقيه اندوران خمينى دجال بود .

اكنون نيز با ريختن زهر اتمى به حلقوم ولى فقيه جانشين ان دجال و شكستهاى پياپى منطقه ائى و بحرانهاى داخلى و جنگ گرگها كه كمترين پيامد انرا در سونامى اعتراضات مردمى از اقشار مختلف و فساد روزافزون دستگاه پوسيدهء حكومتى ميتوان براحتى ديد لذا براى چندمين بار در فكر و خيال پرداختن هزينه هاى گزاف ان برامده و چنين رزيلانه و ذليلانه با تمام قدرت و اتشبارى موشكهاى اربابان روسيش به رزمگاه ليبرتى يورش برده تا گوى سبقت را از تمامى روسياهان و جنايتكاران تاريخ بقاپد و به خيال واهى خود تمامى اين رزمگاه را يكبار براى هميشه نيست و نابود كند ذهى خيال باطل براستى كه تمام جنايتكاران و ديكتاتورهاى تاريخ از فهم اين پديده عاجزند فرهنگ استقامت و فدا ، پايدارى و ايستادگى كه هميشه پيروزى و سرافرازى را بدنبال داشته است .

از سردار مشروطه و يارانش در اخرين سنگر باقىماندهء مشروطه در محلهء امير خير تبريز گرفته تا ٢٤ روز جنگ و خون و اتش و حماسه در كوچه پس كوچه هاى سنندج تا رزمگاه ليبرتى كه از لحاظ نظامى و تمامى اصول و منطق ان از نابرابرترينهاى تاريخ بايد به حساب اورد فرهنگ ايستادگى و استقامت و به سخره گرفتن دشمن زبون تا انجا پيش ميرود كه چند ساعت بعد از اين عمل تروريستى و جنايتكارانهء اخوندها روزبه قهرمان همراه با يارانش ابزار و ساز برداشته و بر خرابه هاى ليبرتى نعره ميزنند كه : روز حساب پس دادان خواهد رسيد .

درود بر عزم و اردهء خدشه ناپذيرتان رزمندگان ليبرتى .

بهروز پرتو, 2015 10 03