بيانيه جبهه دموكراتيك ايران درمحكوميت اقدام تروريستى جمهورى اسلامى برعليه سازمان مجاهدين

با اقدام تبهكارانه جمهورى اسلامى و با تهاجم موشكى به محل سكونت اعضاى سازمان مجاهدين در عراق، بار ديگر فاجعه قتل و عام اعضاى بى دفاع اين سازمان تكرار شد و بيست و سه نفر از اعضاى اين سازمان جان باختند. اعضاى اين سازمان كه سالهاست در محاصره نيروهاى ارتجاعى و ضد مردمى جمهورى اسلامى قرار گرفته اند، از هرگونه اقدام و يا حمايت بين المللى بى بهره مانده اند، اين در حالى است كه دولت متعهد بدفاع از اعضاى اين سازمان، يعنى دولت اوباما، اخلاقا و از نظر قواعد حقوق بشرى بين المللى ميبايستى از بروز دگر باره تهاجم وحشيانه جمهورى اسلامى به اعضاى اين سازمان پيشگيرى مى كرد. اما فضاى بين المللى از نظر سياسى و اقتصادى آنقدر آلوده شده است كه رهبران سياسى اتحاديه اروپا و آمريكا به آسانى چشم بر اقدامات تروريستى جمهورى اسلامى مى بندند.

جمهورى اسلامى اما بمثابه يك حكومت مستبد از جنس پست كه بر مردم و كشور ما تسلط نظامى پيدا كرده است، در شرايط بحرانى همواره سياستهاى تروريستى خود را پيگيرى كرده است، رهبر مستبد و فرماندهان ضد مردمى و ضد كشور سپاه پاسداران كه بر ثروت هاى ملى چنگ انداخته اند، با مداخله و ايجاد شرايط جنگى و بحران زا در كشور هاى عراق و بسيارى از كشورهاى منطقه عملا سياستهاى ضد مردمى و تروريستى خود را به انجام رسانده اند. اما سرانجام تداوم اين سياست، نه تنها اين حكومت را در گرداب خود غرق خواهد كرد كه كشور ما را نيز در معرض خطرات بسيارى قرار خواهد داد.

جمهورى اسلامى بدون در نظر گرفتن خواست و اجازه مردم كشور ما، هرينه هاى جنگى و نظامى هنگفتى را بر آنها تحميل كرده است و در پناه چنين سياست ضد ملى است، كه عرصه اجتماعى را بر مردم كشورمان تنگتر نموده و شرايطى زندگى روزمره و حيات اجتماعى را با مخاطرات جدى روبرو كرده است.

جبهه دموكراتيك ايران، ضمن محكوم نمودن اقدام تروريستى و ضد انسانى جمهورى اسلامى بر عليه اعضاى سازمان مجاهدين در عراق، اين اقدام را در راستاى سركوب و منكوب كردن همه نيروهاى دموكرات دانسته و فضاى تيره بين المللى در شرايط كنونى را در جهت ادامه سياستهاى جمهورى اسلام مى داند، لذا از همه نيروهاى دموكراسى خواه مى خواهد نسبت به اقدامات تروريستى بر عليه اين سازمان و هر فرد و سازمان ايرانى ديگر سكوت نكنند و در مقابل تروريسم لجام گسيخته جمهورى اسلامى اعتراض نمايند.

زنده باد آزادى

گسسته باد زنجير استبداد

برقرار باد دموكراسى در كشور ما ايران

جبهه دموكراتيك ايران برون مرز