بیانیه سازمان چریکھای فدایی خلق ایران چھل و چھارمین سالگرد حماسه سیاھکل

در شامگاه 19 بهمن سال 1349 یک گروه چریکی به پاسگاه ژاندارمری شهرک سیاهکل (در استان گیلان) حمله کرده و با این عمل انقلابی، تولد جنبش نوین کمونیستی و جنبش پیشتاز فدایی را اعلام کردند.

این اقدام جسورانه و بن بست شکن، آذرخشی روشنایی بخش در شبانگاه تیره و تار دیکتاتوری بود که توانست ضربه ای جدی به فضای اختناق وارد کند

کلیک کنید