ترس و فریاد رژیم از خرید کامپیوتر مجاهدین در البانی

رژیم اخوندی از کامپیوتر مجاهدین مانند خرید سلاح وحشت کرده است و در روزنامه های خود خبر خرید کامپیوتر را اعلام کرده است.

ابزار ترس رژیم دیگر سلاح و مهمات جنگی نیست،  خرید کامپیوتر مهم ترین وحشت رژیم شده است. مشرق