تشدید جنگ گرگها – باند خامنه ای: رفسنجانی مواجب بگير آمريکا

در پی تهاجمات رفسنجانی به خامنه ای ورق پاره کيهان ارگان خامنه ای نیز در یاداشت روزخود رفسنجانی و باندش را «مواجب بگير»  امریکا لقب داد.

 رفسنجانی در ادامه تهاجمات خود در گفتگو با پايگاه خبری روزنامه حکومتی انتخابخامنه ای را مسئول سوء مديريتها و وضع خراب اقتصادی کشور خوانده بود و با اشاره به چپاولهای رو شده گفت: «سوء مديريتها خود را در اتفاقات اخير نشان می دهد». وی همچنین گفته است: برخی فسادهای دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد در ایران حالت سری دارد و هنوز رو نشده است.

کيهان که يادداشت روز خود  که به سوز و گداز از رانده شدن نظام از ژنو 2 و ريختن زهر به حلقوم متحدش در سوريه پرداخته بود نوشت: «آمريکا در ژنو 2 بد بازی کرد و بازی بزرگ خود را به هم ريخت. خبط استراتژيک آمريکا 2 لايه داشت.

يک لايه مربوط به جريان مواجب بگير يا ساده دل و خوش گمان در ايران است که به بهانه «توافق هسته يی ژنو»، طبق مأموريت يا بر اساس خوش باوری مدعی شدند آمريکا از موضع دشمنی با ايران تبديل به دوست استراتژيک شده است.

دولت آمريکا در حالی که می خواست خشم و عقده ناشی از شکست 3ساله در نبرد سوريه را خالی کند، به آن جريان مأمور از يک سو و به چيدمان تحليلی جريان خوش باور از طرف ديگر لگد سختی زد».

به اين ترتيب، باند خامنه ای فهرست اتهامات خود به رفسنجانی و باندش را از «رأس آزاد فتنه» «کارگردان پشت صحنه فتنه» «کاسب فتنه» به «جريان مواجب بگير» و « «ساده، خوش گمان و خوش باور» ارتقاء داد.