تشنج در پارلمان عراق پس از اعتراض به نصب عکسهای خمینی در بغداد

baghdad

نصب پوسترهای خمینی و خامنه‌ای پارلمان عراق را به تشنج کشاند

خبرگزاری‌های داخلی عراق گزارش دادند که پس ازاعتراض گروهی از نماینده گان پارلمان عراق علیه نصب عکسهای خمینی و خامنه ای در شهرهای عراق، جلسه پارلمان عراق روز دوشنبه به تشنج و درگيری کشيده شد.

پوسترهای منقش(بیلبورد) به تصاویر رهبران قبلی و فعلی حکومت اسلامی ایران در روز موسوم به “قدس”، یازدهم مردادماه امسال نصب شده بودند.

در اين جلسه حيدر الملا نماينده پارلمان از العراقيه عليه نصب عکسهای خمينی و خامنه ای در پستهای بازرسی و خيابانهای بغداد اعتراض کرد. اعضای ائتلاف وابسته به رژيم آخوندی در اين پارلمان به شدت به حيدر الملا اعتراض کردند و کاظم الصيادی يکی از اين افراد به حيدر الملا سيلی زد. رئيس پارلمان جلسه را تا اطلاع ثانوی تعطيل کرد.

ابراهيم جعفری از سران ائتلاف وابسته به رژيم آخوندی در عراق، از نصب عکسهای خمينی و خامنه ای در خيابانهای بغداد دفاع کرد. وی ضمن حمله به حيدر الملا نماينده پارلمان عراق که مخالف نصب اين عکسهاست، از خامنه ای و خمينی جلاد به عنوان ”مراجع مسلمانان“ نام برد و گفت: «عکسهای چه گوارا در همه جای عراق منتشر شده است چرا به عکس خامنه ای و خمينی اعتراض می شود».

ميسون الدملوجی سخنگوی العراقيه ضمن رد سخنان مزدوران رژيم آخوندی در پارلمان عراق، خواستار برچيدن عکسهای خمينی و خامنه ای از خيابانهای بغداد شد. وی گفت: اين تصاوير باعث تحريک شهروندان عراقی می شود و حاکميت عراق را خدشه دار می کند. پارلمان بايد نصب تصوير اين افراد را در خيابانهای بغداد ممنوع کند.