تظاهرات در اعتراض به سیاست جدید دولت در زمینه پناهجویی

manifestationروز شنبه 30 دسامبر،  هزاران نفر در شهرهای مختلف سوئد در اعتراض  به تصمیم  جدید دولت برای جلوگیری از ورود پناهجویان به سوئد اعتراض کنند.

تصمیم و توافق دولت با احزاب راست  برای تغییر در سیاست پناهنده پذیری و اهدای اقامت موقت حتی به کودکان زیر سن، با مخالفت بسیاری از شهروندان سوئد روبرو شده است.

روز شنبه هفته پیش تظاهرات گسترده ای در نقاط مختلف سوئد شکل گرفت.